mieszkanie
Usytuowanie mieszkania względem stron świata. Dlaczego to ma znaczenie?
12 kwietnia 2021
www_botanika_promocja_parking
 

Regulamin Promocji „PARKING NA LATO”


Rozdział I Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „PARKING NA LATO” („Promocja").
2. Organizatorem Promocji jest „StylHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie al. Jana Pawła II 150 lokal LU3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000421444, posiadającą numer NIP 6772369085, numer REGON 122578753, który jest zarządzającym Parkingiem przy ul. Tomickiego w Krakowie („Organizator").
3. Uczestnikami Promocji („Uczestnik") mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, będące rezydentami podatkowymi w Polsce, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające wykupiony na dzień 1.07.2021 roku abonament postojowy na parkingu przy ul. Tomickiego w Krakowie na Osiedlu Botanika na okres co najmniej jednego miesiąca. Zasady wykupu abonamentu określone są w Regulaminie Parkingu Tomickiego.
4. Operatorem Parkingu jest firma ParkCash sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000781381 („Operator”).

Rozdział II Przedmiot i warunki udziału w Promocji
1. Do udziału w Promocji może przystąpić Uczestnik, który w okresie od dnia 1.07.2021 do dnia 30 września 2021 będzie posiadał ważny abonament postojowy na parkingu przy ul. Tomickiego w Krakowie na Osiedlu Botanika, zakupiony u Operatora.
2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest posiadanie abonamentu postojowego ważnego od dnia 1.07.2021 roku przez okres co najmniej 30 dni.
3. Każdy Uczestnik może brać udział w promocji tylko i wyłącznie z tytułu posiadania abonamentu na jeden pojazd.
4. Aby wziąć udział w promocji, należy podczas zakupu abonamentu miesięcznego wpisać otrzymany wcześniej drogą mailową kod rabatowy. Promocja polega na obniżeniu opłaty abonamentowej dla Uczestnika w okresie posiadania abonamentu do kwoty 200 złotych za każdy pełny miesiąc obowiązywania abonamentu.
5. Promocja będzie naliczana w postaci uzyskania kodu rabatowego, który zostanie przesłany na podany przez Uczestnika adres mailowy.

Rozdział III Reklamacje
1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją Promocji Uczestnik może informować Organizatora.
2. Uczestnik Promocji ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące Promocji przez cały okres trwania Promocji a także w terminie 30 dni kalendarzowych po jego zakończeniu, przy czym termin ten ma charakter porządkowy.
3. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:
„StylHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa al. Jana Pawła II 150 lokal LU3, 31-982 Kraków z dopiskiem „Reklamacja- PARKING NA LATO". Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w pisemnej formie na adres do korespondencji podany w reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia przez Organizatora otrzymanej reklamacji.

Rozdział IV Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Promocji mają prawo wglądu w swoje dane i poprawiania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik Promocji może zażądać od Organizatora zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Promocji poprzez przesłanie informacji na adres „StylHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa al. Jana Pawła II 150 lokal LU3, 31-982 Kraków.
3. W przypadku zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach realizacji Promocji, nie będzie możliwy dalszy udział Uczestnika w Promocji.

Rozdział V Postanowienia końcowe
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.osiedlebotanika.pl i https://tomickiego.zaparkuj.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.