„Zamieszkaj w budynku B na Osiedlu Botanika!”

475-x-370px---Mieszkanie-dla-singla---Botanika

Zamieszkaj w budynku B na Osiedlu Botanika!

W przedsprzedaży oferujemy ciekawe mieszkania z pięknymi widokami na zieloną okolicę. Zainteresowani mogą liczyć na rabat do 11 600 zł. Mieszkania od 27 do 94 m2. Bądź pierwszy!

Wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie!

Nie zwlekaj, zadzwoń do nas i umów się na spotkanie:

tel  tel. 12 311 88 00

 mail  biuro@osiedlebotanika.pl

REGULAMIN PROMOCJI „Przedsprzedaż II etapu” inwestycji „BOTANIKA” w Krakowie

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w promocji „Przedsprzedaż II etapu” („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest „StylHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Przegon 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000421444, posiadającą NIP 6772369085, REGON 122578753 („Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w okresie od dnia 22 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. („Okres obowiązywania”), bądź do wyczerpania Lokali Mieszkalnych bądź miejsc postojowych, objętych Promocją.
4. Przedmiotem Promocji nie są objęte lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

§ 2 Uczestnicy Promocji
1. Uczestnikami Promocji („Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Promocją mogą być objęci Uczestnicy, którzy w Okresie obowiązywania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
a) dokonają pisemnej akceptacji Regulaminu;
b) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w związku z udziałem w Promocji;
c) w okresie od dnia 22 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. podpiszą z Organizatorem Umowę rezerwacyjną na jeden z dostępnych Lokali Mieszkalnych („Lokal Mieszkalny”);
d) w wykonaniu Umowy rezerwacyjnej, o której mowa powyżej, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej podpisania zawrą z Organizatorem Umowę deweloperską.
3. Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie dobrowolne i stanowi wyraz woli Uczestnika.

§ 3 Zasady i warunki uczestnictwa w Promocji
1. Uczestnicy, którzy spełnią łączenie przesłanki określone w § 2 ust. 1 i 2 będą uprawnieni:
a) do nabycia Lokalu Mieszkalnego w cenie promocyjnej – cennik Przedsprzedaży Lokali Mieszkalnych II etapu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
b) na warunkach opisanych w ust. 2 poniżej do nabycia prawa do korzystania z jednego miejsca postojowego znajdującego się w garażu podziemnym budynku A bądź B dla samochodu osobowego w ramach inwestycji Organizatora, tj. osiedla „BOTANIKA” w Krakowie przy ul.
Tomickiego („Inwestycja”) – według dostępności tychże miejsc.
2. W ramach Promocji Uczestnik będzie mógł nabyć miejsce postojowe znajdujące się w garażu podziemnym na takich warunkach:
a) miejsce postojowe w garażu podziemnym (AG2) pod budynkiem A za cenę 18.000,00 zł brutto (zamiast 20.000,00 zł brutto);
b) miejsce postojowe w garażu podziemnym (BG) za cenę 25.000,00 zł brutto (zamiast 27.000,00 zł brutto).
3. Organizator zastrzega, iż:
a) w ramach Promocji obowiązuje zasada pierwszeństwa, tj. prawo wyboru przez Uczestnika konkretnego miejsca postojowego, z miejsc objętych Promocją, zależeć będzie od jego dostępności w chwili podpisywania Umowy rezerwacyjnej;
b) Promocja obowiązuje przy zachowaniu harmonogramu płatności, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 4 Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Uczestnik Promocji ma prawo zgłaszać uwagi, zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Promocji przez cały Okres obowiązywania.
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:
„StylHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa al. Jana Pawła II 150, 31-982 Kraków z dopiskiem „Reklamacja – Przedsprzedaż II etapu”.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w pisemnej formie na adres do korespondencji podany w reklamacji bez zbędnej zwłoki po jej rozpatrzeniu.

§ 5 Dane osobowe
1. Warunkiem przystąpienia przez Uczestnika do Promocji jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, akceptuja jego treść i wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych na cele związane z udziałem w Promocji.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Promocji.
3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach marketingowych.
4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Organizator.
5. Uczestnicy Promocji mają prawo wglądu w swoje dane i poprawiania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik Promocji może zażądać od Organizatora
zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Promocji poprzez przesłanie informacji na adres „StylHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa al. Jana Pawła II 150, 31-982 Kraków. W przypadku zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach realizacji Promocji, nie będzie możliwy dalszy udział Uczestnika w Promocji.
6. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników Promocji i wprowadza procedury mające na celu realizację tego obowiązku.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych opisujących Promocję mają charakter informacyjny, moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
3. W razie jakichkolwiek niezgodności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową rezerwacyjną lub deweloperską rozstrzygające znaczenie ma treść Umowy.
4. Promocja objęta Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi przez Organizatora.
5. Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w Biurze Sprzedaży Organizatora przy al. Jana Pawła II 150, 31-982 Kraków oraz na stronie internetowej www.osiedlebotanika.pl.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, co nie wpłynie na uprawnienia nabyte przez Uczestnika na mocy poprzednio obowiązującej wersji Regulaminu.
8. Integralną część Regulaminu stanowi:
a) Załącznik nr 1 – cennik Przedsprzedaży Lokali Mieszkalnych II etapu;
b) Załącznik nr 2 – harmonogram płatności.
Kraków, dnia 22.01.2018 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Oświadczenia do regulaminu promocji

Lista mieszkań w budynku B :

image/svg+xml
NumerPiętroKlatkaPokojeMetrażPołożenieCena/m2Cena całk.BalkonOgródekStatusKartaInne
B0.101235.01wsch6 000 PLN210 060 PLNTakDostępneKarta
B0.201358.34płd-wsch6 200 PLN361 708 PLNTakDostępneKarta
B0.301357.96płd-zach6 100 PLN353 556 PLNTakDostępneKarta
B0.401235.01zach6 100 PLN213 561 PLNTakDostępneKarta
B0.501235.37zach6 100 PLN215 756 PLNTakDostępneKarta
B0.601235.12zach6 100 PLN214 231 PLNTakDostępneKarta
B0.701235.21zach6 100 PLN214 781 PLNTakDostępneKarta
B0.801481.31wsch/zach5 800 PLN471 598 PLNTakDostępneKarta
B0.901235.01wsch5 900 PLN206 559 PLNTakDostępneKarta
B0.1001235.34wsch5 546 PLN195 996 PLNTakRezerwacjaKartaPromocja
208 506 PLN
B0.4602235.44wsch5 800 PLN205 552 PLNTakDostępneKarta
B0.4702235.12wsch5 900 PLN207 207 PLNTakDostępneKarta
B0.4802237.66wsch5 900 PLN222 193 PLNTakDostępneKarta
B0.4902237.66zach6 100 PLN229 725 PLNTakDostępneKarta
B0.5002235.12zach6 100 PLN214 231 PLNTakDostępneKarta
B0.5102235.21zach6 100 PLN214 781 PLNTakDostępneKarta
B0.5202235.42zach6 100 PLN216 062 PLNTakDostępneKarta
B0.5302474.83pn-zach5 800 PLN434 014 PLNTakDostępneKarta
B0.5402361.25pn-płd5 358 PLN328 178 PLNTakDostępneKartaPromocja
349 125 PLN
B0.9503590.38pn-płd5 300 PLN479 014 PLNTakDostępneKarta
B0.9603474.83pn-wsch5 800 PLN434 014 PLNTakDostępneKarta
B0.9703235.42wsch6 000 PLN212 520 PLNTakDostępneKarta
B0.9803235.21wsch6 000 PLN211 260 PLNTakDostępneKarta
B0.9903356.65wsch6 000 PLN339 900 PLNTakRezerwacjaKarta
B0.10003356.89zach5 800 PLN329 962 PLNTakDostępneKarta
B0.10103235.35zach5 452 PLN192 728 PLNTakRezerwacjaKartaPromocja
205 030 PLN
B0.14204235.34zach5 546 PLN195 996 PLNTakRezerwacjaKartaPromocja
208 506 PLN
B0.14304235.01zach5 900 PLN206 559 PLNTakDostępneKarta
B0.14404481.31wsch/zach5 452 PLN443 302 PLNTakDostępneKartaPromocja
471 598 PLN
B0.14504235.21wsch6 000 PLN211 260 PLNTakDostępneKarta
B0.14704235.37wsch6 000 PLN212 219 PLNTakDostępneKarta
B0.14804352.02wsch6 000 PLN312 120 PLNTakDostępneKarta
B0.14904357.12płd-wsch6 200 PLN354 144 PLNTakDostępneKarta
B0.15004356.81płd-zach5 828 PLN331 089 PLNTakDostępneKartaPromocja
352 222 PLN
B0.15104352.07zach6 000 PLN312 420 PLNTakRezerwacjaKarta
NumerPiętroKlatkaPokojeMetrażPołożenieCena/m2Cena całk.BalkonOgródekStatusKartaInne
B1.1111593.56płd-wsch5 800 PLN542 648 PLNTakDostępneKarta
B1.1211593.15płd-zach6 100 PLN568 215 PLNTakDostępneKarta
B1.1311352.02zach6 300 PLN327 726 PLNTakDostępneKarta
B1.1411352.16zach6 400 PLN333 824 PLNTakDostępneKarta
B1.1511481.31wsch/zach5 800 PLN471 598 PLNTakDostępneKarta
B1.1611235.01wsch5 640 PLN197 456 PLNTakRezerwacjaKartaPromocja
210 060 PLN
B1.1711240.60wsch5 358 PLN217 535 PLNTakRezerwacjaKartaPromocja
231 420 PLN
B1.5512359.27wsch5 700 PLN337 839 PLNTakDostępneKarta
B1.5612354.29wsch5 900 PLN320 311 PLNTakDostępneKarta
B1.5712354.29zach6 300 PLN342 027 PLNTakDostępneKarta
B1.5812352.15zach6 400 PLN333 760 PLNTakDostępneKarta
B1.5912235.42zach6 400 PLN226 688 PLNTakRezerwacjaKarta
B1.6012474.83pn-zach6 000 PLN448 980 PLNTakDostępneKarta
B1.6112587.91pn-płd5 600 PLN492 296 PLNTakDostępneKarta
B1.6212129.12płd5 900 PLN171 808 PLNTakRezerwacjaKarta
B1.10213129.12płd5 900 PLN171 808 PLNTakRezerwacjaKarta
B1.10313587.91pn-płd5 600 PLN492 296 PLNTakDostępneKarta
B1.10413474.83pn-wsch5 546 PLN415 007 PLNTakDostępneKartaPromocja
441 497 PLN
B1.10513235.42wsch6 200 PLN219 604 PLNTakRezerwacjaKarta
B1.10613351.90wsch6 200 PLN321 780 PLNTakDostępneKarta
B1.10713357.46wsch6 000 PLN344 760 PLNTakRezerwacjaKarta
B1.10813357.46zach5 900 PLN339 014 PLNTakDostępneKarta
B1.10913359.18zach5 358 PLN317 086 PLNTakDostępneKartaPromocja
337 326 PLN
B1.15214240.60zach5 358 PLN217 535 PLNTakDostępneKartaPromocja
231 420 PLN
B1.15314235.01zach6 000 PLN210 060 PLNTakRezerwacjaKarta
B1.15414481.31wsch/zach5 800 PLN471 598 PLNTakDostępneKarta
B1.15514352.16wsch6 200 PLN323 392 PLNTakDostępneKarta
B1.15614352.02wsch5 734 PLN298 283 PLNTakDostępneKartaPromocja
317 322 PLN
B1.15714352.02wsch6 100 PLN317 322 PLNTakDostępneKarta
B1.15814357.12płd-wsch6 200 PLN354 144 PLNTakDostępneKarta
B1.15914356.81płd-zach6 200 PLN352 222 PLNTakDostępneKarta
B1.16014352.02zach6 100 PLN317 322 PLNTakDostępneKarta
NumerPiętroKlatkaPokojeMetrażPołożenieCena/m2Cena całk.BalkonOgródekStatusKartaInne
B2.1821593.56płd-wsch5 800 PLN542 648 PLNTakDostępneKarta
B2.1921593.15płd-zach6 100 PLN568 215 PLNTakDostępneKarta
B2.2021352.02zach6 400 PLN332 928 PLNTakDostępneKarta
B2.2121352.16zach6 500 PLN339 040 PLNTakDostępneKarta
B2.2221481.31wsch/zach5 900 PLN479 729 PLNTakDostępneKarta
B2.2321235.01wsch5 734 PLN200 747 PLNTakRezerwacjaKartaPromocja
213 561 PLN
B2.2421240.60wsch5 800 PLN235 480 PLNTakDostępneKarta
B2.6322359.27wsch5 452 PLN323 140 PLNTakDostępneKartaPromocja
343 766 PLN
B2.6422354.29wsch6 000 PLN325 740 PLNTakDostępneKarta
B2.6522354.29zach6 400 PLN347 456 PLNTakDostępneKarta
B2.6622352.15zach6 500 PLN338 975 PLNTakDostępneKarta
B2.6722235.42zach6 500 PLN230 230 PLNTakRezerwacjaKarta
B2.6822474.83pn-zach6 000 PLN448 980 PLNTakDostępneKarta
B2.6922587.91pn-płd5 600 PLN492 296 PLNTakDostępneKarta
B2.11123587.91pn-płd5 600 PLN492 296 PLNTakDostępneKarta
B2.11323235.42wsch6 300 PLN223 146 PLNTakDostępneKarta
B2.11423351.90wsch6 300 PLN326 970 PLNTakDostępneKarta
B2.11523357.46wsch5 734 PLN329 476 PLNTakRezerwacjaKartaPromocja
350 506 PLN
B2.11623357.46zach5 640 PLN324 074 PLNTakDostępneKartaPromocja
344 760 PLN
B2.11723359.18zach5 800 PLN343 244 PLNTakDostępneKarta
B2.16124240.60zach5 452 PLN221 351 PLNTakRezerwacjaKartaPromocja
235 480 PLN
B2.16224235.01zach6 100 PLN213 561 PLNTakRezerwacjaKarta
B2.16324481.31wsch/zach5 452 PLN443 302 PLNTakDostępneKartaPromocja
471 598 PLN
B2.16424352.16wsch6 300 PLN328 608 PLNTakDostępneKarta
B2.16524352.02wsch6 200 PLN322 524 PLNTakDostępneKarta
B2.16624352.02wsch5 828 PLN303 173 PLNTakDostępneKartaPromocja
322 524 PLN
B2.16824356.81płd-zach6 300 PLN357 903 PLNTakDostępneKarta
B2.16924352.02zach6 100 PLN317 322 PLNTakDostępneKarta
NumerPiętroKlatkaPokojeMetrażPołożenieCena/m2Cena całk.BalkonOgródekStatusKartaInne
B3.2531593.56płd-wsch5 900 PLN552 004 PLNTakDostępneKarta
B3.2631593.15płd-zach6 200 PLN577 530 PLNTakDostępneKarta
B3.2731352.02zach6 400 PLN332 928 PLNTakDostępneKarta
B3.2831352.16zach6 500 PLN339 040 PLNTakDostępneKarta
B3.2931481.31wsch/zach6 000 PLN487 860 PLNTakDostępneKarta
B3.3031235.01wsch6 200 PLN217 062 PLNTakRezerwacjaKarta
B3.3131240.60wsch5 900 PLN239 540 PLNTakDostępneKarta
B3.7132359.27wsch5 900 PLN349 693 PLNTakDostępneKarta
B3.7232354.29wsch6 100 PLN331 169 PLNTakDostępneKarta
B3.7332354.29zach6 400 PLN347 456 PLNTakDostępneKarta
B3.7432352.15zach6 500 PLN338 975 PLNTakDostępneKarta
B3.7532235.42zach6 500 PLN230 230 PLNTakRezerwacjaKarta
B3.7632474.83pn-zach6 100 PLN456 463 PLNTakDostępneKarta
B3.7732587.91pn-płd5 700 PLN501 087 PLNTakDostępneKarta
B3.7832129.12płd6 100 PLN177 632 PLNTakRezerwacjaKarta
B3.11833129.12płd6 100 PLN177 632 PLNTakRezerwacjaKarta
B3.11933587.91pn-płd5 700 PLN501 087 PLNTakDostępneKarta
B3.12033474.83pn-wsch6 000 PLN448 980 PLNTakDostępneKarta
B3.12133235.42wsch6 400 PLN226 688 PLNTakDostępneKarta
B3.12233351.90wsch6 400 PLN332 160 PLNTakDostępneKarta
B3.12333357.46wsch6 200 PLN356 252 PLNTakRezerwacjaKarta
B3.12433357.46zach6 100 PLN350 506 PLNTakDostępneKarta
B3.12533359.18zach5 900 PLN349 162 PLNTakDostępneKarta
B3.17034240.60zach5 900 PLN239 540 PLNTakDostępneKarta
B3.17134235.01zach6 200 PLN217 062 PLNTakDostępneKarta
B3.17234481.31wsch/zach5 800 PLN471 598 PLNTakDostępneKarta
B3.17334352.16wsch6 400 PLN333 824 PLNTakDostępneKarta
B3.17434352.02wsch6 300 PLN327 726 PLNTakDostępneKarta
B3.17534352.02wsch6 300 PLN327 726 PLNTakDostępneKarta
B3.17634357.12płd-wsch6 400 PLN365 568 PLNTakDostępneKarta
B3.17734356.81płd-zach6 400 PLN363 584 PLNTakDostępneKarta
B3.17834352.02zach6 100 PLN317 322 PLNTakDostępneKarta
NumerPiętroKlatkaPokojeMetrażPołożenieCena/m2Cena całk.BalkonOgródekStatusKartaInne
B4.3241593.56płd-wsch6 000 PLN561 360 PLNTakDostępneKarta
B4.3341593.15płd-zach6 300 PLN586 845 PLNTakDostępneKarta
B4.3441352.02zach6 600 PLN343 332 PLNTakDostępneKarta
B4.3541352.16zach6 600 PLN344 256 PLNTakDostępneKarta
B4.3641481.31wsch/zach6 000 PLN487 860 PLNTakDostępneKarta
B4.3741235.01wsch6 300 PLN220 563 PLNTakDostępneKarta
B4.3841240.60wsch6 000 PLN243 600 PLNTakDostępneKarta
B4.7942359.27wsch6 000 PLN355 620 PLNTakDostępneKarta
B4.8042354.29wsch6 200 PLN336 598 PLNTakDostępneKarta
B4.8142354.29zach6 500 PLN352 885 PLNTakDostępneKarta
B4.8242352.15zach6 600 PLN344 190 PLNTakDostępneKarta
B4.8342235.42zach6 700 PLN237 314 PLNTakRezerwacjaKarta
B4.8442474.83pn-zach6 200 PLN463 946 PLNTakDostępneKarta
B4.8542587.91pn-płd5 800 PLN509 878 PLNTakDostępneKarta
B4.8642129.12płd6 200 PLN180 544 PLNTakRezerwacjaKarta
B4.12643129.12płd6 200 PLN180 544 PLNTakRezerwacjaKarta
B4.12743587.91pn-płd5 800 PLN509 878 PLNTakDostępneKarta
B4.12843474.83pn-wsch6 000 PLN448 980 PLNTakDostępneKarta
B4.12943235.42wsch6 500 PLN230 230 PLNTakDostępneKarta
B4.13043351.90wsch6 400 PLN332 160 PLNTakDostępneKarta
B4.13143357.46wsch6 300 PLN361 998 PLNTakRezerwacjaKarta
B4.13243357.46zach6 200 PLN356 252 PLNTakDostępneKarta
B4.13343359.18zach6 000 PLN355 080 PLNTakDostępneKarta
B4.18044235.01zach6 300 PLN220 563 PLNTakDostępneKarta
B4.18144481.31wsch/zach5 800 PLN471 598 PLNTakDostępneKarta
B4.18244352.16wsch6 400 PLN333 824 PLNTakDostępneKarta
B4.18344352.02wsch6 400 PLN332 928 PLNTakDostępneKarta
B4.18444352.02wsch6 400 PLN332 928 PLNTakDostępneKarta
B4.18544357.12płd-wsch6 600 PLN376 992 PLNTakRezerwacjaKarta
B4.18744352.02zach6 200 PLN322 524 PLNTakDostępneKarta
NumerPiętroKlatkaPokojeMetrażPołożenieCena/m2Cena całk.BalkonOgródekStatusKartaInne
B5.3951593.56płd-wsch6 000 PLN561 360 PLNTakDostępneKarta
B5.4051593.15płd-zach6 300 PLN586 845 PLNTakDostępneKarta
B5.4151352.02zach6 600 PLN343 332 PLNTakDostępneKarta
B5.4251352.16zach6 600 PLN344 256 PLNTakRezerwacjaKarta
B5.4351481.32wsch/zach6 000 PLN487 919 PLNTakDostępneKarta
B5.4451235.01wsch6 300 PLN220 563 PLNTakDostępneKarta
B5.4551240.60wsch6 000 PLN243 600 PLNTakDostępneKarta
B5.8752359.27wsch6 000 PLN355 620 PLNTakDostępneKarta
B5.8852354.29wsch6 200 PLN336 598 PLNTakDostępneKarta
B5.8952354.29zach6 500 PLN352 885 PLNTakDostępneKarta
B5.9052352.15zach6 600 PLN344 190 PLNTakDostępneKarta
B5.9152235.42zach6 700 PLN237 314 PLNTakDostępneKarta
B5.9252474.83pn-zach6 200 PLN463 946 PLNTakDostępneKarta
B5.9352587.91pn-płd5 800 PLN509 878 PLNTakDostępneKarta
B5.9452129.12płd6 200 PLN180 544 PLNTakDostępneKarta
B5.13453129.12płd6 200 PLN180 544 PLNTakRezerwacjaKarta
B5.13553587.91pn-płd5 800 PLN509 878 PLNTakDostępneKarta
B5.13653474.83pn-wsch6 000 PLN448 980 PLNTakDostępneKarta
B5.13753235.42wsch6 500 PLN230 230 PLNTakDostępneKarta
B5.13853351.90wsch6 400 PLN332 160 PLNTakDostępneKarta
B5.13953357.46wsch6 300 PLN361 998 PLNTakRezerwacjaKarta
B5.14053357.46zach6 200 PLN356 252 PLNTakDostępneKarta
B5.14153359.18zach6 000 PLN355 080 PLNTakDostępneKarta
B5.18854240.60zach6 000 PLN243 600 PLNTakDostępneKarta
B5.18954235.01zach6 300 PLN220 563 PLNTakDostępneKarta
B5.19054481.31wsch/zach5 800 PLN471 598 PLNTakDostępneKarta
B5.19154352.16wsch6 400 PLN333 824 PLNTakDostępneKarta
B5.19254352.02wsch6 400 PLN332 928 PLNTakDostępneKarta
B5.19354352.02wsch6 400 PLN332 928 PLNTakDostępneKarta
B5.19554356.81płd-zach6 600 PLN374 946 PLNTakDostępneKarta
B5.19654352.02zach6 300 PLN327 726 PLNTakDostępneKarta