„ZaDomów się w mieście”

475x370_Botanika_duze_m

„ZaDomów się w mieście”

Duże mieszkania dla rodziny. Tylko 5 mieszkań w promocyjnej cenie. Promocja została przedłużona do  30 listopad 2018 r. Wybierz mieszkanie dla siebie! Nie zwlekaj, zadzwoń do nas i umów się na spotkanie:

Nie zwlekaj, zadzwoń do nas i umów się na spotkanie:

tel  tel. 12 311 88 00

 mail  biuro@osiedlebotanika.pl

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 października b.r. zmianie ulega Regulamin Promocji  „Zadomów się w mieście”  na inwestycji “BOTANIKA” w Krakowie. W wyniku zmiany, wydłużono okres obowiązywania promocji do 30 listopada 2018 r.

REGULAMIN
Promocji “ZaDomów się w mieście” na inwestycji “BOTANIKA” w Krakowie

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w promocji „Mieszkania z korzyścią” („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest „StylHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Przegon 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000421444, posiadającą numer NIP 6772369085, numer REGON („Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. (“Okres obowiązywania”), bądź do wyczerpania Lokali Mieszkalnych, objętych Promocją.
4. Przedmiotem Promocji nie są objęte lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

§ 2 Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji („Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające obywatelstwo polskie, mające miejsce zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Promocją mogą być objęci Uczestnicy, którzy w Okresie obowiązywania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
a) dokonają pisemnej akceptacji Regulaminu;
b) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w związku z udziałem w Promocji;
c) w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30listopada  2018 r podpiszą z Organizatorem Umowę rezerwacyjną na jeden z Lokali Mieszkalnych, objętych Promocją („Lokal Mieszkalny”);
d) w wykonaniu Umowy rezerwacyjnej, o której mowa powyżej, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej podpisania, zawrą z Organizatorem Umowę deweloperską.
3. Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie dobrowolne i stanowi wyraz woli Uczestnika.

§ 3 Zasady i warunki uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnicy, którzy spełnią łączenie przesłanki określone w § 2 ust. 1 i 2 będą uprawnieni do nabycia Lokalu Mieszkalnego w ramach inwestycji Organizatora, tj. osiedla „BOTANIKA” w Krakowie przy ul. Tomickiego („Inwestycja”) – za cenę promocyjną według dostępności tychże Lokali.
2. Promocją objętych jest 5 Lokali Mieszkalnych, których wykaz wraz z ceną promocyjną stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu („Wykaz Lokali Mieszkalnych”).
3. Organizator zastrzega, iż w ramach Promocji obowiązuje zasada pierwszeństwa, tj. prawo wyboru przez Uczestnika konkretnego Lokalu Mieszkalnego, z Lokali objętych Promocją, zależeć będzie od jego
dostępności w chwili podpisywania Umowy rezerwacyjnej.
§ 5 Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Uczestnik Promocji ma prawo zgłaszać uwagi, zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Promocji przez cały jej okres obowiązywania.
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:
„StylHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa al. Jana Pawła II 150, 31-982 Kraków z dopiskiem „Promocja “ZaDomów się w mieście”.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w pisemnej formie na adres do korespondencji podany w reklamacji bez zbędnej zwłoki po jej rozpatrzeniu.

§ 6 Dane osobowe

1. Poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Promocji Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, akceptuje jego treść i wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych na cele związane z udziałem w Promocji.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Promocji.
3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach marketingowych.
4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Organizator.
5. Uczestnicy Promocji mają prawo wglądu w swoje dane i poprawiania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik Promocji może zażądać od Organizatora zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Promocji poprzez przesłanie informacji na adres „StylHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa al. Jana Pawła II 150, 31-982 Kraków. W przypadku zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach realizacji Promocji, nie będzie możliwy dalszy udział Uczestnika w Promocji.
6. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników Promocji i wprowadza procedury mające na celu realizację tego obowiązku.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych opisujących Promocję mają charakter informacyjny, moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
3. W razie jakichkolwiek niezgodności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową rezerwacyjną lub deweloperską rozstrzygające znaczenie ma treść Umowy.
4. Promocja objęta Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi przez Organizatora.
5. Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w Biurze Sprzedaży Organizatora przy al. Jana Pawła II 150, 31-982 Kraków oraz na stronie internetowej www.osiedlebotanika.pl.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, co nie wpłynie na uprawnienia nabyte przez Uczestnika na mocy poprzednio obowiązującej wersji Regulaminu.

8. Integralną część Regulaminu stanowi:

a) Załącznik nr 1 – Wykaz Lokali Mieszkalnych,

b) Formularz zgody wraz z klauzulą informacyjną

Kraków, dnia 31.08.2018 r.

Lista mieszkań: