„Przebiegnij i zamieszkaj”

bp_kos

PRZEBIEGNIJ I ZAMIESZKAJ

Weź udział w Poland Business Run 2020 i za każdy przebiegnięty kilometr zyskaj 1000 zł!
Możesz zaoszczędzić 4000 zł na cenie mieszkania. Przyjdź z drugą osobą, a zaoszczędzisz łącznie 8000 zł.

Zamieszkaj z rodziną w jednym najbardziej zielonych rejonów Nowej Huty. Sąsiedztwo Łąk nowohuckich, bliskość parków i skwerów, a jednocześnie nowoczesna infrastruktura, świetna komunikacja, centra kultury i oświata. Mieszkanie na Osiedlu Botanika to wybór na lata. To dobre miejsce do życia i rozwoju w zrównoważonym otoczeniu.  

Nie zwlekaj, zadzwoń do nas i umów się na spotkanie:

tel  tel. 12 311 88 00

 mail  biuro@osiedlebotanika.pl

Regulamin Promocji „Przebiegnij i zamieszkaj” dla inwestycji “BOTANIKA” w Krakowie

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w promocji „Przebiegnij i zamieszkaj” („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest „StylHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Przegon 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000421444, posiadającą numer NIP 6772369085, numer REGON („Organizator”).
3. Strona Internetowa Organizatora – strona pod adresem www.osiedlebotanika.pl
4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w okresie od dnia 6 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. (“Okres obowiązywania”)
5. Przedmiotem Promocji są objęte lokale mieszkalne będące w ofercie sprzedaży w budynku C i B Inwestycji realizowanej przez Organizatora przy ul. Tomickiego w Krakowie („Przedmiot promocji”), których aktualny wykaz znajduje się na Stronie Internetowej Organizatora, a w ramach którego poszczególny Uczestnik dokonuje wyboru Lokalu Mieszkalnego, zgodnie z zapisami i na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Lokal Mieszkalny – wybrany przez Uczestnika konkretny lokal znajdujący się w Przedmiocie promocji
7. Cena podstawowa – cena za Lokal Mieszkalny, która jest uwidoczniona na Stronie Internetowej Organizatora, bez uwzględnienia jakichkolwiek rabatów, promocji czy też obniżek wskazanych na Stronie Internetowej Organizatora.\
8. Fundacja Poland Business Run z siedzibą w Krakowie, ul. Henryka Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617320, NIP: 6762507232, REGON: 364424465, która jest organizatorem Wydarzenia sportowego („Partner”)
9. Poland Business Run wydarzenie sportowe, organizowane przez Partnera, którego zasady opisane są w regulaminie zamieszczonym na stronie Partnera https://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/20/zone-racer/regulamin-12 („Wydarzenie sportowe”)

§ 2 Uczestnicy Promocji
1. Uczestnikami Promocji („Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz pełną zdolność do czynności prawnych, które wezmą udział w organizowanym przez Partnera Wydarzeniu sportowym.
2. Promocją mogą być objęci Uczestnicy, którzy w Okresie obowiązywania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
a) dokonają pisemnej akceptacji Regulaminu;
b) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w związku z udziałem w Promocji;
c) wykażą swój udział w Wydarzeniu sportowym oraz wykażą ilość przebiegniętych, zgodnie z regulaminem Partnera, kilometrów,
d) w Okresie obowiązywania podpiszą z Organizatorem Umowę rezerwacyjną na jeden z Przedmiotów promocji,
Strona 2 z 3
e) w wykonaniu Umowy rezerwacyjnej, o której mowa powyżej, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej podpisania, zawrą z Organizatorem Umowę deweloperską
3. Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie dobrowolne i stanowi wyraz woli Uczestnika.
4. W Promocji w ramach zakupu tego samego Przedmiotu promocji mogą wziąć udział dwaj Uczestnicy, bez względu na posiadany stopień pokrewieństwa czy też powinowactwa lub jego brak. W takim przypadku promocje każdego z uczestników łączą się, przy czym nie można jeden z Przedmiotów promocji łączyć więcej niż uprawnienia dwóch Uczestników.
5. Każdy Uczestnik może tylko raz wziąć udział w Promocji.

§ 3 Zasady i warunki uczestnictwa w Promocji
1. Uczestnicy, którzy spełnią łączenie przesłanki określone w § 2 będą uprawnieni do nabycia w ramach Przedmiotu promocji jednego z Lokali Mieszkalnych znajdujących się w Przedmiocie promocji w ramach Inwestycji Organizatora.
2. Promocja polega na udzieleniu rabatu od Ceny Podstawowej w wysokości odpowiadającej 1000 złotych za każdy pełny przebiegnięty kilometr w ramach Wydarzenia sportowego, lecz nie więcej niż 4000 złotych dla jednego z Uczestników.
3. Organizator zastrzega, iż w ramach Promocji obowiązuje zasada pierwszeństwa, tj. prawo wyboru przez Uczestnika konkretnego lokalu mieszkalnego, znajdującego się w Przedmiocie Promocji, zależeć będzie od jego dostępności w chwili podpisywania Umowy rezerwacyjnej.

§ 4 Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Uczestnik Promocji ma prawo zgłaszać uwagi, zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Promocji przez cały jej okres obowiązywania.
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:
„StylHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa al. Jana Pawła II 150, 31-982 Kraków z dopiskiem „Przebiegnij i zamieszkaj”.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w pisemnej formie na adres do korespondencji podany w reklamacji bez zbędnej zwłoki po jej rozpatrzeniu.

§ 5 Dane osobowe
1. Poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Promocji Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, Klauzulą informacyjną. Jednocześnie Uczestnik wyraża wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane z udziałem w Promocji – wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe jednak niezbędne do udziału w Promocji.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jedynie dla celów organizacji i przeprowadzenia Promocji.
3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach marketingowych.
Strona 3 z 3
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
5. Uczestnik Promocji ma prawo wglądu w swoje dane i poprawiania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik Promocji może zażądać od Organizatora zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Promocji poprzez przesłanie informacji na adres e-mail biuro@osiedlebotanika.pl. W przypadku zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach realizacji Promocji, nie będzie możliwy dalszy udział Uczestnika w Promocji.
6. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników Promocji i wprowadza procedury mające na celu realizację tego obowiązku.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych opisujących Promocję mają charakter informacyjny, moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
3. W razie jakichkolwiek niezgodności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową rezerwacyjną lub deweloperską rozstrzygające znaczenie ma treść Umowy.
4. Promocja objęta Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi przez Organizatora.
5. Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w Biurze Sprzedaży Organizatora przy al. Jana Pawła II 150, 31-982 Kraków oraz na stronie internetowej www.osiedlebotanika.pl, jak również na stronie Partnera.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, co nie wpłynie na uprawnienia nabyte przez Uczestnika na mocy poprzednio obowiązującej wersji Regulaminu.
Kraków, dnia 3.08.2020 r.

załącznik:
Zgody i obowiązek informacyjny regulamin promocji STYLHUT